Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU – Święta z Home Nook§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem i koordynatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Święta z Home Nook” (zwanego dalej „Konkursem”) jest: Home Nook Mateusz Całka z siedzibą w Krakowie przy ul. Gnieźnieńska 26/113, 31-317 Kraków, NIP: 9452248737, zwany dalej: „Home Nook“ lub „Organizatorem“.

 

2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem serwisu Instagram, na profilu https://www.instagram.com/home.nook/ („Profil”).


3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Konkursie powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.

4. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibach Organizatora, oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://home-nook.com/content/18-regulamin-konkursu

 

5. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu uznaje się za akceptację treści Regulaminu oraz zobowiązań z niego wynikających. 

§ 2 Przedmiot i czas Konkursu

 

1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi (dalej: “Odpowiedź”) na pytanie: „Co podoba Ci się w przenośnej lampie Kizu i gdzie byś z niej korzystał/a?” w sposób określony w ust. 3 poniżej.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 grudnia 2022 roku o godzinie 9:00 i kończy się w 18 grudnia 2022 roku o godz. 20:00. 

3. Odpowiedź powinna być udzielona w formie komentarza umieszczonego pod postem (“Post”), w zakresie którego ogłoszony będzie Konkurs oraz zawierać oznaczenie minimum jednego znajomego posiadającego aktywny profil na Instagram.§ 3 Uczestnictwo w Konkursie1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie („Uczestnik”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, członkowie ich organów zarządzających, jak również osoby najbliższe wobec tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

a) być zalogowanym użytkownikiem serwisu Instagram,

b) udzielić Odpowiedzi z godnie z formą opisaną w § 2 ust. Regulaminu.

 

5. Umieszczenie Odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

6. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.

7. W ramach Konkursu Uczestnik może udzielić wyłącznie jednej Odpowiedzi. W przypadku udzielenia przez jednego Uczestnika więcej niż jednej Odpowiedzi, brana pod uwagę jest tylko pierwsza Odpowiedź.

8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem drogą mailową przesyłając wiadomość na adres: kontakt@home-nook.com

9. Odpowiedź nie może zawierać treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, powszechnie akceptowane dobre obyczaje, zasady moralności, w szczególności treści naruszających godność osobistą, pornograficznych, zniesławiających, podżegających do przemocy, a także zawierających nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie udzielonych Odpowiedzi pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie stwierdzenia, że dana Odpowiedź zawiera takie treści, do wykluczenia, na każdym etapie Konkursu, Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu. W Odpowiedzi nie mogą znajdować się odniesienia do wskazanych z nazwy produktów innych niż produkty Organizatora.§ 4 Przebieg Konkursu

1. Spośród wszystkich udzielonych Odpowiedzi, z zastrzeżeniem zasady uregulowanej w § 3 ust. 6 Regulaminu, Organizator wyłoni 1 (słownie: jedną), najlepszą Odpowiedź, mając na uwadze takie kryteria jak oryginalność i kreatywność. Ocenie podlega warstwa słowna i wizualna Odpowiedzi. Uczestnik, którego Odpowiedź zostanie wyłoniona jako najlepsza, uzyska prawo do nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu („Zwycięzca”).

2. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). Komisja Konkursowa składa się z trzech członków będących przedstawicielami Organizatora i Koordynatora.

3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do 24 godzin od zakończenia Konkursu w formie komentarza pod postem oraz publikacji oddzielnego posta na Profilach Organizatora.

4. Informację o wygranej Organizator wyśle za pomocą wiadomości prywatnej wraz z linkiem do formularza, który Zwycięzca jest zobowiązany uzupełnić w terminie 2 dni, najpóźniej do 20 grudnia 2022 r.

5. Formularz zawiera dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mailowego, telefonu. Niezachowanie wskazanego wyżej terminu, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.§ 5 Nagroda

 

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodą w Konkursie jest przenośna, mała lampa Kizu marki New Works w kolorze białym o wartości brutto 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych brutto 00/100)

3. Nagrody zostanie wysłana kurierem DHL  pod adres podany przez Zwycięzcę w formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 4, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Organizatora podanych w formularzu informacji.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

5. Do Nagrody wskazanej w ust. 2 powyżej przewidziana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % ostatecznej wartości Nagrody, stanowiąca element Nagrody.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pieniężna część Nagrody zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w Konkursie Nagrody, a następnie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie zryczałtowanego podatku od łącznej wartości danej Nagrody oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona na sfinansowanie obciążeń podatkowych związanych z przekazaniem Nagrody w ramach Konkursu.

 

 

§ 6 Prawa własności intelektualnej

1. Udzielenie Odpowiedzi zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 4 Regulaminu równoznaczne jest z:

a) z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Odpowiedź jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich;

b) udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

iii. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt i oraz pkt ii powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.


c) zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi w stosunku do Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska twórcy.

2. Organizator jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych do Odpowiedzi.

3. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzca, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi. Ustęp 1-2 powyżej stosuje się odpowiednio.

4. Odpowiedzi naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej nie będą uwzględnione, co będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Konkursu lub odebraniem Zwycięzcy prawa do Nagrody, w zależności od chwili, w której stwierdzone zostanie naruszenie. Uczestnik zwolni Organizatora i Koordynatora od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej z roszczeniami tych osób z tytułu naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej do treści będących jakimkolwiek elementem Odpowiedzi.§7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej "RODO"), niniejszym informuje się, że administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator.

2. Koordynator jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Organizatora na podstawie zawartej z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i dokonuje przetwarzania wyłącznie w imieniu i w zakresie określonym przez Organizatora, tj. wyłącznie w celu koordynacji organizacji Konkursu oraz dostarczenia Nagród.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie:

a) art. 6 ust. 1. lit. b) RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w związku z udzieloną Odpowiedzią i akceptacją Regulaminu, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym na tej podstawie będą przetwarzane wyłącznie dane Zwycięzców;

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, polegających na rozpatrywaniu reklamacji, ustalaniu istnienia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, przy czym na tej podstawie mogą być przetwarzane dane osobowe również osób innych niż Uczestnicy.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię, adres e-mail. Dane osobowe niezbędne do otrzymania Nagrody obejmują także: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer telefonu kontaktowego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z jego przeprowadzeniem. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Konkurs został przeprowadzony z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

7. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, w szczególności Koordynatorowi tylko w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu. Dane osobowe Uczestników, poza Koordynatorem, mogą zostać przekazane innym podmiotom, z usług których Organizator będzie korzystał w celu należytej organizacji Konkursu (np. Podmiotom prowadzącym działalność kurierską).

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym tą zgodą, przy czym cofnięcie takiej zgody będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Konkursu lub odebraniem Zwycięzcy prawa do Nagrody.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień́, o których mowa poniżej należy kontaktować́ się̨ z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora, dostępnym pod adresem e-mail: kontakt@home-nook.com.§ 8 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników przez cały okres trwania Konkursu wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz w okresie 2 miesięcy po jego zakończeniu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Home Nook Mateusz Całka ul Górnośląska 29/21, 00-432 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Śwąteczny z Home Nook” lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@home-nook.com.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia (w zależności od formy jej wniesienia) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.§ 9 Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibach Organizatora i Koordynatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do uzyskania Nagrody w Konkursie.

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@home-nook.com. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Koordynatorem pod adresem e-mail: kontakt@home-nook.com. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni.

5. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Odpowiedzi wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, kreatywność), Nagroda nie zostanie przyznana.